خرید آپارتمان در تهران تا دو میلیارد و نحوه پرداخت