چندسالی است بحث حذف کنکور درنشریات،مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش وپرورش مطرح می شود.مطالعه مباحث مطرح شده و ارائه شده دررسانه ها حاکی ازآن است که عواقب حذف کنکوروگزینه های جایگزین آن کمتر کارشناسی شده وبه مبانی نظری سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی آنچنان که باید، توجه نشده است.دراین خصوص لازم است به خاطرحساسیت موضوع ازتصمیمات عجولانه و سلیقه ای پرهیزشودوبرای تصمیم گیری دررابطه بااین موضوع مهم، ضمن انجام تحقیقات گسترده،ازهمه صاحب نظران تعلیم وتربیت کشورکمک گرفته شود.بنابراین اساس دراین نوشتار به طوراختصاربراساس مبانی نظری وتجارب نویسنده به تشریح این موضوع می پردازیم.

کنکور یک آزمون سرعت و قدرت ارزیابی استعداددانش آموزان است که در طول چند دهه گذشته پایایی وروایی آن تاحدزیادی مورد تایید صاحب نظران ومعلمین باتجربه آموزش وپرورش کشوربوده وهست وهمچنین تابه امروز اعتماد دانش آموزان وخانواه های آنها را  جلب کرده است.

آزمونهای علمی حتماً بایددومعیار مهم روایی وپایایی راداشته باشند تابتوانیم براساس نتایج اندازه گیری آن ارزشیابی وقضاوت نماییم وبراساس این ارزشیابی افراد راجایابی کنیم ویادرخصوص آینده تحصیلی آنها  تصمیم گیری کنیم.

به منظور روشن شدن موضوع به تشریح بحث روایی وپایایی آزمونها باتاًکید برکنکور       می پردازیم.

روایی درواقع براین موضوع تاًکید دارد که یک آزمون ویا ابزار اندازه گیری آن چیزی راکه باید اندازه بگیرد،اندازه گیری کند ویا به عبارتی هدف مورد نظررا محقق سازد.

مطالعه وبررسی هانشان می دهند هرچند که کنکوردرسالهای متعدد ایرادات نگارشی، صوری،تایپی و…داشته است اماخوشبختانه می توان گفت کنکور تابه امروز ازنظرمحتوایی ازروایی نسبتاًخوبی برخورددار بوده وازاین نظر مورد اعتماد صاحب نظران ،معلمین و دانش آموزان می باشد.

پایایی کنکور، یعنی اینکه یک آزمون ویا ابزار اندازه گیری در زمانها ومکان های متفاوت برروی گروه های مشابه نتایج نسبتاثابتی داشته باشد. هرچندکه به نظر   می رسد کنکور از پایایی نسبتاًخوبی برخوردداراست اما امروزه پایایی این آزمون مهم،دربرخی ازمناطق کوچک  آموزش وپرورش جای بحث دارد ولازم است تحقیقی میدانی دراین رابطه انجام گیردتااین مسئله بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد ودرخصوص پایایی این آزمون مردم اطمینان کامل داشته باشند.

باتوجه به موارد بالا می توان گفت ،  درحال حاضرکنکور یک آزمون نسبتاًدقیق برای ورود دانش آموزان به دانشگاه تلقی می شود ومطالعات به عمل آمده وتجارب مکنسبه حاکی ازآن است که  امکان حذف کنکور به دلایل زیر وجود ندارد.

  • ظرفیت رشته ای دانشگاه های خوب کشوربسیار پایین است ومتقاضی خیلی از رشته ها بیشترازظرفیت آنها است بنابراین نیاز است ابزاری مناسب ودقیق وجودداشته باشدتاتوان واستعداد دانش آموزان رابرای ورود به رشته های مختلف بسنجد واین ابزار مورداعتماد دانش آموزان وخانواده های ایشان باشد.
  • باحذف کنکور ابزار دیگری رابایدجایگزین آن ساخت که روایی وپایایی لازم رادرحد کنکورداشته باشد اماعملاًاین ابزار وجودندارد وآزمونهای داخلی و نهایی ازروایی وپایایی کافی برخوردارنیستند وامتحانات نهایی دوره دبیرستان باوجود اینکه روایی نسبتاًخوبی دارند اماپایایی آنها دربعضی مناطق قابل اطمینان نیست ونمی توانند ابزاری برای جایگزینی کنکور تلقی شوند.
  • هزینه هایی که قرار است صرف آزمونهای جایگزین کنکور شود درصورتی که بخواهیم به این آزمونها اعتماد کنیم قطعاًبیشترازهزینه های کنکور خواهد بود.
  • حذف کنکورموجب آرامش دانش آموزان وخانواده های آنها نخواهد شد اما برداشتن ضابطه کنکور که تاحدزیادی مردم به آن اطمینان دارند باعث نگرانی آنها خواهد شد.

بنابراین پیشنهاد می شود :

  • پایایی کنکور درمناطق کوچک آموزش وپرورش کشورموردمداقه قرارگیردودراین خصوص ضمن مطالعه این مهم تدابیری برای افزایش پایایی کنکور در کشور اندیشیده شود.
  • بهتر است ،پایایی آزمونهای نهایی بیشترمورد توجه قرارگیرد واز آنجا که نتایج آزمونهای نهایی دوره دبیرستان برکنکورتاثیردارد برای افزایش پایایی این آزمونها باید برنامه ریزی دقیق تری صورت گیردتاپایایی آنها قابل اعتمادباقی بماند.
  • حداکثر تاثیر معدل دوره دبیرستان وآزمونهای نهایی درکنکور از۲۵%نباید بیشتر شودچراکه درحال حاضرپایایی این آزمونها قابل بحث است واعمال بیش از۲۵%تاثیر این آزمونها درقبولی دانشگاه ها باعث تضییع حق دانش آموزان بااستعداد وتلاشگر خواهد شد.
  • تازمانی که ابزاری مناسب به عنوان جایگزین برای کنکور وجودندارد نباید بحث حذف کنکور مطرح شود چراکه این موضوع باعث نگرانی،سردرگمی واضطراب دانش أموزان وخانواده های آنها می شود.
  • مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش و وزارت آموزش وپرورش برای تصمیم سازی پیرامون حذف کنکورازافرادی که تجربه وتخصص لازم رادراین خصوص دارند استفاده نمایند.
  • سرنوشت دانش آموزان وجوانان کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد وشایسته گزینی مورد تاکید قرارگیرد وبحث مدلهای جایگزین کنکور وحذف آن با احتیاط بیشتری مطرح شود.

درپایان امیدواریم باانجام تحقیقات گسترده واستفاده از صاحب نظرانی که با مبانی نظری،تعلیم وتربیت آشنا هستندوتجربه لازم رادرآموزش وپرورش دارا می باشند ضمن تاکید برافزایش روایی وپایایی کنکور تا ایجاد ویاتدوین مدل مناسب جایگزین کنکور بحث حذف کنکور مطرح نشود وطرح فرایند گزینش دانشجو به شیوه کنونی فقط به خاطر نظرات شخصی بعضی افراد وگروه ها کنار گذاشته نشود.

 

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی